...

Hva er Kommunenes sentralforbunds BPA-syn i dag?

I følge flere stortingspolitikere er Kommunenes Sentralforbund (KS) bøygen når det gjelder rettighetsfesting av sjølstyrt personlig assistanse - BPA. KS gikk mot BPA utover 20 timer i 2007. Hva mener KS i dag?

Av Terje Marøy

Stigmavakta har skrevet til Kommunenes sentralforbund. Brevet er gjengitt nedenfor. Svaret blir også publisert når det kommer.

Forrige høring om rettighetsfesting av BPAe var i 2007. De fleste høringsinstanser gikk inn for ordningen. Men regjeringen har i sitt nye forslag strammet kraftig inn på ordningen. Høringsvarene ligger HER. Felles for de instanser som var mot ordningen, var at de ikke hadde rådført seg med funksjonshindra som hadde BPA - eller som ønsket BPA.

 

Politisk styre

Styret i KS er politisk oppnevnt. Mens et samlet storting støttet BPA i 2007 og før valget I 2009, var de respektive partiers standpunkt annerledes i KS-styret. FrP og SV var ubetinget for lovfesta rett til BPA. De øvrige var mot. Siden dengang har SV regjert i ytterligere tre og et halvt år. Hvorvidt regjeringens BPA-syn støttes i SVs stortingsgruppe nå, gjenstår å se. Makt endrer adferd, særlig i politikken

 

Funksjonshemmedes Frihetsmanifest ...

... anviser en alternativ måte å tenke politikk på. I følge Google ser det ut til å være på sakskartet i et tresifret antall norske kommuner.

 

***

 

Skjermbrev av 23.11.2010

KS
V/ Anne-Kristine Hirsch og Jørn Ivar Baade
Kopi Sigrun Vågeng

Regjeringens innstramming i BPA-regelverket har vakt oppstuss blant funksjonshindra. I forbindelse med en kommentar-artikkel jeg skal skrive om dette, ønsker jeg å vite KS posisjon.

1.
I 2007 gikk dere mot sjølstyring av personlig assistanse, BPA, utover 20 timer i uka.
Er det fortsatt deres standpunkt.

2.
Hvis dette fortsatt er deres standpunkt, hva vil dere gi i stedet, for at funksjonshindra skal bli likestilt i samfunnet, innenfor utdanning, arbeid, organisasjonsliv og sosialt?

3.
Funksjonshindra utvikla BPA som et verktøy for samfunnsdeltakelse. Regjeringen har i sitt forslag omdefinert dette til en alternativ måte å organisere hjemmetjenester på. Er denne instrammingen i tråd med KS ønske?

4.
Regjeringen og regjeringspartiene hevder at individuell rett til BPA blir for dyrt. Det er i tråd med deres høringssvar fra 2007. Så vidt meg bekjent er det ikke foretatt helhetlige beregninger av dette. Hva ligger bak deres frykt, og hvilke premisser hviler eventuelle interne beregninger på?

5.
I forrige høringsrunde ser jeg ikke spor etter funksjonshindras oppfatninger om BPA, hverken i deres høringssvar, eller kritiske kommuners høringssvar. Vil dere drøfte dette med funksjonshindra før nytt høringssvar skal avgis på nyåret? (BPA er jo utviklet av det ideelle andelslaget ULOBA. Deres ønske var et frigjøringsverktøy, som en firedel av andelseierne har benyttet til å skaffe seg jobb).

6.
KS har ikke avgitt uttalelse til Finansdepartementets forslag om å skrote særfradraget. Dette gir en skatteøkning på 20-50.000 kroner for funksjonshindra arbeidstakere som jeg kjenner. Hvordan stiller KS seg til forslaget?

7.
Det er reist forslag om å desentralisere Hjelpemiddelsentralens oppgaver, og overlate dem til kommunen. Hva er KS syn på dette?

***

Jeg tør be om snarlig svar.

Med hilsen

Terje Marøy

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no